קטגוריות
מזוזה

מעלת המזוזה – זכות מצוות מזוזה – ברכה מזוזה

ברכה מזוזה: כאשר רוצים לקבוע מזוזה עלינו לברך עם שם השם את הברכה הבאה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבע מזוזה.
ניתן לקרוא על הלכות מזוזה כאן

יש הנוהגים להוסיף בהתקנת המזוזה גם את ברכת "שהחיינו": "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

מעלת המזוזה
מהי ברכת המזוזה

מעלת המזוזות – סיפורים מרגשים ומעניינים על מעלת המזוזה

מספרים על הרה"ק המהרי"ל דיסקין זצ"ל אשר לצד גדולתו בתורה, שהיה רבה של ירושלים, גם דאג מאוד
ליתומים הרבים שהיו בעם ישראל באותה תקופה קשה, והקים בעבורם בית יתומים שבו הוא גידל מאות
ילדים יתומים באהבה ובמסירות, ודאג לכל מחסורם. כמובן כדי להחזיק מפעל גדול שכזה הוצרך המהרי"ל גם
לגייס כספים מנדיבי העם, ואכן עשירים רבים מסרו בשמחה רבה לידיו של המהרי"ל בכל עת סכומים מכובדים
כדי לכלכל את הילדים היתומים ביד רחבה.
מידע על מצוות המזוזה כאן

העשיר שתמך ביתומים – ומה הקשר לקניית המזוזות
פעם נודע לאחד העשירים שהיו תומכים בבית היתומים שבחלק מסוים מכספי התרומות שמגיעות לידיו של
המהרי"ל הוא גם רוכש מזוזות רבות מכל מיני סופרי סת"ם, ושולח את תלמידיו לבדוק בכל בית ובית
בירושלים את המזוזות, ואם נמצאו בבתים כלשהם מזוזות פסולות מיד היו התלמידים קובעים באותם בתים
מזוזות כשרות מאותן מזוזות שהיה המהרי"ל רוכש, ואם לא היתה לאותה משפחה אפשרות לשלם על
המזוזות, הם היו נותנים להם אותם חינם אין כסף.
הנהגה זו של המהרי"ל משום מה לא נראתה לאותו עשיר. העשיר טען שכספי התרומות ניתנו להחזקת
היתומים שבבית היתומים ולא למטרות אחרות, גם אם יש בהן מצוה. וכדרכם של רוב העשירים שאין להם
בושת פנים, גם עשיר זה העיז פניו והעיר למהרי"ל על כך.

שמע המהרי"ל את טענתו של העשיר, והסביר לו במתק שפתיים את פשר הנהגתו: "כשהקמתי את בית
היתומים חשבתי בליבי שלא די לעזור ליתומים אלא גם צריך לעשות פעולות שימנעו את עצם הווצרותם של
היתומים. כלומר צריך לזכות את ישראל במצוות שסגולתן להאריך ימים וכך בכלל לא יהיו יתומים.

"על כן בינותי בפסוקי התורה – המשיך המהרי"ל את דבריו – ומצאתי שסגולתה של מצוות המזוזה היא לסלק
מבתי ישראל את המוות ולהאריך את ימיהם, כמו שנאמר "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו
ימיכם וימי בניכם" (דברים יא, כ-כא). ובהתאם לזאת החלטתי לרכוש מזוזות רבות ולקבוע אותם בבתים שאין
בהם מזוזות כשרות ובכך למנוע את התפשטות תופעת היתמות".

שמע העשיר את דברי חכמתו של המהרי"ל והתבייש על כך שבכלל העיז להעיר לו על הנהגתו הקדושה. כעת
היה ברור לעשיר מדוע עשה זאת המהרי"ל דיסקין על חשבון כספי התרומות של בית היתומים, משום
שמעשה זה מהווה חסכון רב בהוצאות של בית היתומים, שהרי בזכות המזוזות הכשרות שדאג המהרי"ל
לקבוע בבתי עם ישראל התמעטו היתומים שבעם ישראל במידה משמעותית ביותר.

והנה בנוסף לשמירה הגשמית ששומרת המזוזה על הבית מפני נזקים גשמיים, סגולתה של המזוזה גם להגן
על הבית מפני פגעים רוחניים למיניהם ולשמור על הבית לבל יחדרו אליו כל מיני השפעות שליליות למיניהן
המצויות ברחוב. ולכן מקום המזוזה הוא בפתח הבית מבחוץ, כדי להגן על הבית מפני מה שמתרחש בחוץ.
כשאדם מסתובב ברחוב נדבקות בו, ברצונו או שלא ברצונו, רוחות רעות והשפעות שליליות שונות המצויות
ברחוב מחמת המעשים השליליים שנעשים שם, ניבולי הפה שנאמרים שם, חוסר הצניעות שיש שם וכו וכו' –
ואם חלילה כשיכנס לביתו אף הן יכנסו יחד עמו – הן יאבדו ויהרסו את כל הקדושה שיש בבית וביושביו.

במאמר זה הבאנו לכם מידע על מעלת המזוזה וכוח המצוות וכן סיפורים חשובים על מעלת וזכות המזוזה בבית

צריך קלף לספר תורה – קרא כאן על הלכות הקלף – לכתיבת מזוזות, ספרי תורה ותפילין