קטגוריות
כתיבת ספר תורה

איסור מחיקת שם השם מתוך ספר יריעות שלמה חלק ד

איסור מחיקת השם
שינויים וטעויות בשמות הקדושים
כתב חלק מהשם
א. סופר שהתחיל לכתוב את השם ונצרך
למחוק את מה שכתב, כגון: ששכח לקדש את
השם וכתבו בסתם שלא ידע ששם הוא כותב,
או שקידש את השם אלא שאין כאן מקומו,
או שהתחיל לכתוב את השם סמוך לתיבה
הקודמת והבחין שהוא קרוב מאוד באופן
ששתי התיבות נראות כתיבה אחת, הדבר
תלוי:
[א.] אם כתב אות אחת מהשם, כגון: א'
מאלקים או י' מהוי"ה, הרי זו מותרת במחיקה.
וכן אם כתב אות אחת ועוד חצי אות, כגון: יו"ד
וחצי ה"א יד, או אל"ף וחצי למ"ד אר, מותרים
במחיקה.
[ב.] אם כתב שתי אותיות והן שם בפני עצמן,
כגון: יק מהוי"ה או אל מאלקים, אסורות
במחיקה וצריך לקולפן מן היריעה. ואם אינן
שם בפני עצמן, כגון: שד משד"י, צב מצבאו"ת,
אד מאדנות, אה מאהי"ה, הרי אלו מותרות
במחיקה. [וגם אם כתב יותר משתי אותיות:
צבאו אדנ אהי מותרות במחיקה וכמ"ש
בהערה 5אות ה.]' ואם כתב בס"ת וה אע"פ
שדעתו להשלים יק, מ"מ כל עוד שלא השלים
את השם, וה מותר במחיקה.
[מתוך יריעות שלמה ח"ד